Vice mötesordförande

Den som innehar posten Vice mötesordförande i discogruppen har fått det uppdraget genom att inneha posten som Vice ordförande i styrelsen.

Vice mötesordföranden kan lika som mötesordföranden måste inte inneha inget ledamotskap i discogruppen innan dess inträde som vice mötesordförande. Dock så kan ett ledamotskap innehas.

Om den som är vice mötesordförande behöver gå in som mötesordförande så går den in med benämningen ”tillförordnad mötesordförande” då kan den vice mötesordföranden med discogruppens stöd, få en ”tillförordnad vice mötesordförande” tills nästa årsmöte.

Dock, om den vice mötesordföranden lämnar sin post så kan mötesordförande, med discogruppens stöd, välja en ny vice mötesordförande.


Nuvarande Vice mötesordförande – David Söderström